NV Phục vụ (5)

Khối cửa hàng

Quản lý (1)

Khối cửa hàng

Barista (3)

Khối cửa hàng

Kế toán nội bộ (2)

Khối văn phòng

NV Kiểm kho (7)

Khối văn phòng

NV Rang xay cà phê (2)

Khối sản xuất